2011
13
юли

Природата на Лахезис

Ле­кар­с­т­во­то се при­го­тов­ля­ва от от­ро­ва­та на су­ру­ку­ку - най-го­ля­ма­та юж­но­а­ме­ри­кан­с­ка от­ров­на змия.

13
юли

Изоставеният Арсеник

То­ва бе­ше със­то­я­ни­е­то на моя, то­ку-що на­вър­шил че­ти­ри го­ди­ни, син до­ка­то бе­ше във ва­кан­ция ....

13
юли

Хепатитът - няколко гледни точки

В Бъл­га­рия са поз­на­ти 4 ви­да ин­фек­ци­о­зен хе­па­тит - Тип А,В, С и Дел­та или D. В све­та са из­вестни още 2 ви­да - Е и F. Още 4 ви­да са в про­цес на про­уч­ва­не.

30
юни

Водородът - начин за разбиране на света

Хид­ро­ге­ни­ум (во­до­род) е мно­го ин­те­рес­но ле­кар­с­т­во. То е свър­за­но с на­ча­ло­то и края, с ду­хов­но­то, със съ­ни­ща­та и ви­де­ни­я­та

30
юни

Лекарство за кутсузлии

По­то­пе­ни сме в мо­ре от хо­ме­о­па­тия! Нав­ся­къ­де край нас бли­кат ка­то не­из­чер­па­е­ми из­во­ри жиз­не­ни си­ту­а­ции и трав­ме­ни мо­де­ли