2011
29
дек

Хомеопатия и психотерапия

Понякога хомеопатията и психотерапията се противопоставят като се има предвид, че при хомеопатията се получава по-бърз резул­тат..

28
дек

Медицина ли е Хомеопатията?

Хомеопатията е за хора, надживели матери­алния възглед. За хора, свикнали с новините от квантовата физика.

23
дек

Подобното лекува подобно

Принципът на подобието, на съответствието или аналогията е един от седемте основни херметични* принципа.

22
дек

Здравето като равновесие

Настоящата конференция е посветена на един основен проблем за класическата хомеопатия - „Здравето като равновесие".

14
дек

И сътвори човек по свой образ и подобие

Това пише в Битие 1-2 гл. Всички знаете какво е наказанието за непослушанието на Адам и Ева - изгонването им от рая.

05
дек

Предпоставки за поява на хомеопатията като цялостен научен медицински подход

Хомеопатията е удивителна по своята ефективност ме­дицинска наука, за която се счита, че е възникнала преди 200 години и е създадена от немския лекар Самуел Ханеман.

13
юли

Ние "го­во­рим" със соб­с­т­ве­на­та си ДНК

Ед­но от най-го­ле­ми­те пос­ти­же­ния при из­с­лед­ва­не на връз­ка­та меж­ду ин­те­лек­та и тя­ло­то през пос­лед­ни­те 20 го­ди­ни, е че ве­че има­ме дос­та точ­на пред­с­та­ва за­то­ва как ин­те­лек­тът на­ла­га тран­с­фор­ма­ции във фи­зи­о­ло­ги­я­та.