2011
24
ноем

Потенция на лекарствата (с каква сила?) и повтараяне на дозата(колко често?)

Никога не спирайте алопатичното лечение на хроничен пациент в началото на хомеопатичното лечение!

07
ноем

Водене на хомеопатичния случай след първото предписание

Самуел Ханеман разработи цялата наука хомеопатия само чрез наблюдение, анализ, преценка, интерпретиране и заключения от опита си (грешки и заблуди) и я превърна в рационално и истинско изкуство за лекуване.

10
ок

Kaк да НЕ го правим

Силата би работила за тези, които я разбират, които могат да разпознаят и използват нейните закони, ограничения и особеностите на нейната проява.

14
юли

Нежната сила на хомеопатията

Ле­кар­с­т­во­то се явя­ва ка­то “пор­т­рет”, “мо­дел” на бол­ния. Хо­ме­о­па­тич­ни­те мо­де­ли, по­лу­че­ни вър­ху здра­ви хо­ра, по вре­ме на из­пит­ване на ле­кар­с­т­во­то на­пъл­но от­го­ва­рят на по­ня­ти­е­то “мо­дел” в ки­бер­не­ти­ка­та.

14
юли

Позиция на всезнаещ експерт или на равен с пациента?

Не­от­дав­на, по по­ка­на на Хо­ме­о­па­тич­но­то об­щес­т­во лек­ция из­не­се ан­г­лийс­ки­ят хо­ме­о­пат Лин­да Ке­ни­ън, пре­по­да­ва­тел в Лон­дон­с­кия меж­ду­на­ро­ден ко­леж по кла­си­чес­ка хо­ме­о­па­тия.

13
юли

Към пациента - с усмивка

С вся­ка кап­ка и все­ки из­ми­нат ден бол­ки­те и тре­во­ги­те ле­ко и не­о­бяс­ни­мо как от­шу­мя­ват, нах­лу­ва стран­но ус­по­ко­е­ние, жиз­не­ност и бод­рост, а уж не пи­ем ка­фе!

13
юли

Си­ла­та на на­ма­ля­ва­щи­те по­тен­ции

Вся­ка сре­ща на бъл­гар­с­ки­те хо­ме­о­па­ти с ко­ле­ги от чуж­би­на се очак­ва с ин­те­рес, тъй ка­то хо­ме­о­па­тът по при­ро­да е лю­бо­пит­но и не­на­сит­но за зна­ния съ­щес­т­во.

13
юли

Хомеопатичния преглед - четиво за пациенти

Във все­кид­не­ви­е­то на хо­ме­о­па­та хо­ра­та ид­ват на прег­лед на­то­ва­ре­ни и раз­се­я­ни, за­поч­ват да се хва­лят, да се оп­рав­да­ват, или пък въз­бу­де­но да го­во­рят за не­що от пе­ри­фе­ри­я­та на проб­ле­ми­те си.